ابزار سایت


نامور_نامه

ماه سفندارمذ، روز ارد

سرودن شاهنامه آنگونه که سراینده آن می فرماید در روز بیست و پنجم ماه اسفند(372 خورشیدی) به پایان رسیده است. عهدی با خود دارم که هر سال در این روز کاری در زمینه شاهنامه پژوهی به انجام رسانم. هرچند اندک باشد و برای ارایه نا سخته.

بر آن شدم روز ارد سال 94 را با رونمایی از کوتاه شده ی شاهنامه سر کنم. سایتی که مشاهد می کنید به کمک نرم افزار متن باز دوکو ویکی ساخته شده است. هرچند در این زمان اندک نمی توانم تمام متن را ویکی سازی کنم لیکن این امکان برای اینکه پایگاه حاضر را به یک ویک فراگیر از شاهنامه تبدیل کنیم وجود خواهد داشت.

تکمیل آنچه امروز برساخته ام نیازمند چشم ها و دست های شاهنامه دوست و شاهنامه پژوهی است که کار را در آینده دنبال کنند.

شاهنامه؛ کوتاه و تندرست

شاهنامه کوتاه و تندرست نام پروژه ای است که توسط حمیدرضا معیری در تیرماه 89 به منظور تدوین خلاصه ای از شاهنامه فردوسی آغاز گردید. این متنِ کوتاه شده تلاش دارد تندرستی داستان را به گونه ای حفظ کند که شاهنامه پژوه یا شاهنامه دوستانی که نیاز دارند برای پروژه ای علمی یا فنی شاهنامه را سریع و صحیح بازخوانی نمایند به گونه ای که هیچ یک از عناصر کلیدی داستان را از دست ندهند، زیرساختی مناسب و نگاشتی یک به یک از متن ورجاوند شاهنامه باشد.

آنچه این کوتاه نگاری را با دیگر کوتاه نگاری های موجود متمایز کرده است، نگاشت یک به یک با عناصر داستان های شاهنامه است.

منبع

برای نوشتن این متن از نسخه های گوناگون شاهنامه بهره برداری شده است لیکن در ویراست نهایی ملاک در انتخاب تلفط ها و عناصر داستان ها کتابهای نه گانه «نامه ی باستان» «دکتر کزازی» قرار گرفت.

بیشتر زیر نویس ها نیز از کتاب شاهنامه مشروح سرکار خانم دکتر مهرآبادی استخراج گردیده است. همکاری در توسعه متن

نفسِ الگوی ویکی در توسعه میکروسند ها و رویکرد پست مدرن آن ایجاب می کند خوانندگان گرامی که شاهنامه را دوست دارند می توانند در بهبود متن ما را یاری کنند.

برای همکاری در توسعه متن می توانید در سایت ویکی ثبت نام کنید و اشتباهات متن را بدون هیچ هماهنگی یا مجوزی اصلاح کنید. این اصلاح به مرور متن را پیراسته تر و آراسته تر خواهد کرد.

پروژه ها

از متن شاهنامه کوتاه و تندرست در پروژه هایی بهره برداری شده که یکی از این پروژه های آنتالوژی شاهنامه است. تارنمای آنتالوژی شاهنامه

همچنین این پروژه در ابرپروژه مدیرکتابخانه دانشگاه کلمبیا با نام هشتاد روز دور دنیای پردازش دیجیتال انتخاب شد و به عنوان پروژه ی برگزیده ی خاورمیانه رده بندی گردید.

ویرایش ها

  • Bookmark at
  • Bookmark "ماه سفندارمذ، روز ارد" at Reddit
  • Bookmark "ماه سفندارمذ، روز ارد" at Google
  • Bookmark "ماه سفندارمذ، روز ارد" at Facebook
  • Bookmark "ماه سفندارمذ، روز ارد" at Twitter
  • Bookmark "ماه سفندارمذ، روز ارد" at myAOL
  • Bookmark "ماه سفندارمذ، روز ارد" at Wink
نامور_نامه.txt · آخرین ویرایش: 2020/01/13 20:48 توسط isr